تاریخنگاری مادردوران معاصر زیر سیاست رفته  وبرمبنای بینش های سیاسی تدوین شده است.مسایل علمی فاکت های دانش را می خواهد که با ابزاریکجانبه وهمسویی به تحلیل نمی آید.مابایدفاکتهای علمی اصل تعقل وتحلیل رادر تاریخ مد نظر بگیریم.به تاریخ بایستی ازدید نقدوبررسی نگاه کردوبرای حوادث تاریخ معاصربینش ما  الکی کوبیدن وبزرگ کردن نباید باشد.بلکه برمبنای یافتن واقعیت هاوبازبینی تاریخ باشدمابایدحقیقت رابیابیم وبایدبه دنبال یافتن آن برویم بایستی ما حوصله ی مطالعه دقیق را داشته باشیم وقضاوتهای خودمان راسطحی ننمایم.درتاریخ آنچه که مهم است سمت وجهت است.درتاریخ نگاری ما اصل ویرانگری وتنبیه زیادمصداق داردتاآبادانی وعمران.دردیدگاه های مورخین به تاریخ قاجار به ضروریات وجزییات زیادتوجه نشده است بنابراین لزوم بازسازی وجوددارد.تاریخ بایست بدور ازپیشداوری باشدوباتحلیل درست به سراغ آن رفت نه بانرخ روز وخودبینی.مراکز علمی ما سیاست زده انددرنگاه به قاجاریه وگذشته همه چیز را زیر سوال  می بریم این بینش کار راسنگین می کند وظیفه مورخ یافتن خطا ها وامراض وضعف هاودرمان آن است.درست است که باید شکاک بودوبا تردید نگریست روی این اصل کار بایست برمبنای ماتر یال ها باشد درتاریخ ما که همه اش تار یخ شاهان وجنگهاست هرقدرتمدن جلو آمده ما درمسیرمان برخلاف حرکت کرده ایم درمورد قاجاریه ومشروطه وتاریخ شیعه وزنان هم همینطور زیرا تاریخ مامذکر است ودرواقع مابه زن نقش دربایست اش را نداده ایم بایستی دید فراگیر باشد.درتاریخ عوامل شکل دهنده وجود دارد که بایستی آنها را مشخص کرد چون بدون توجه به نقش عوامل متعددومختلف قضا وت مادرتاریخ معاصر درست نمی باشد ضمن اینکه عوامل بازدارنده ای  درتاریخ معا صرماوجودداردکه جرح وتعدیل نشده است پس بایست جایگاه هرپدیده را مشخص گردانید.مشکل تار یخ معاصر نداشتن ابزار ووسایل لازم است ازقبیل آرشیوهاوخاطرات  ویادداشت هاوسایرمنابع که ما ازوجودش غافلیم.نمی توان قضاوت نمود درد ما بی خبری است .روندتاریخنگاری وکمیته تار یخ معاصرایران مدیون  کسروی وآدمیت ونفیسی وقزوینی وزریاب خویی وزرین کوب است  .درعصرپهلوی مورخین مایاننوشته اند ویا دست شان باز نبوده است بنابراین واقعیت ها را ننوشته اند .در حالی که درعالم تحقیق بایستی کار بر مبنای واقعیت باشدوروی واقع گرایی .مابایست آن حلقه های مفقوده را بدست اوریم درنظریات یکجانبه گرایانه تجدید نظر واعتدال راپیشه کنیم.ماهنوز بعضی اوقات تاریخ وارونه داریم آنجاکه تاریخ نگاری به شکل قهرمان پردازی وبزرگ بینی باشد باتعقل وخردگرایی مطابقت ندارد مانباید به ناحق تار یخ  خود را ضعیف  وقوی نشان بدهیم وظیفه ما بیان وارایه تز های جدید وکاربرمبنای آن تز هاست .شناخه ما بایست صحیح  باشد وهمه چیز در چارچوب خودش بررسی شود وبایستی پندارهای قبلی از ذهن خارج شود وازتوهم وتصورات قبلی دست بشوییم.با مطالعه ودقت تار یخ را بررسی وبارعایت اعتدال آن راارایه کنیم ونباید جزییات را طوری ارایه کنیم که کلیات فداشود.مانباید تاریخ را بکوبیم زیرامورخین ما همگی نمی توانستند چشم خود رابسته وحقایق رابنویسندبا ملاحظه کاری می نوشتند این مساله بعلاوه خصایص مورخین ماسبب شده که مورخی که احساس آزادی نمی کند به نعل ومیخ بزند لذا بعضی وقتها کتب درراستای دولتها تدوین شده است چون دموکراسی وآزادی نبوده است. دولتها خط مشی خودرااعمال وبه غیرآن اجازه نوشتن ونشسر نمی دادند آزادی واعتدال بایدباشدتاافق دیدها وسیعتر شود.وقتی چنین امکاناتی نباشد صحت وسقم قضایا پشت پرده می ماند.تاریخ ما براساس رقابتها وعوامل نفوذی واختناق ها وسانسورها صحیح تدوین نشده است پس ضرورت دارد که ما بینش ونگرش تاریخی گذشته را دریابیم ودقیق ومعتدل شویم وکارکردها را مطالعه و تحلیل وتعدیل کنیم وقتی نظری را پذیرفتیم بایستی نظر موافقان ومخالفان را هم بخوانیم وبعد فر ضیه ای برمبنای حقایق ارایه کنیم.بایستی اصل نقدرا قبول کنین.از دلایل ضعف تار یخنگاری  ما سیاست زدگی وتاثیر دولتها وخطی کار کردن وتحت تاثیر تعصبات خشک نوشتن هستند که بایستی تجدید نظر شود واشکالات رفع شودوبانگاه به درون ضعف هاراجسته وترمیم کنیم وتاریخ واقعی بنویسیم تاراه برای حرکت وترقی باز شود.دیگرآفات تاریخنگاری ما بومی گری وعدم واقع گرایی وتعصب زدگی وعدم قواعد نگری  هم هستند.بایستی مسایل در زمان خود فهمیده واعلام  شود اما قدرتها نمی گذار ند که حقیقت گفته شود.درتاریخ ما خودمحوری وخودبزرگ بینی هست حتی کسروی وآدمیت هم از ان مصون نیستند همه راه خود وخودش را مقبول  دانسته اند درحالیکه بایستی تعامل وتعاطی افکار وعقاید باشد که لازمه اش اعتدال وآزادی است در تاریخ ما طبیعت واقلیم وبارش موثراند اما مادر شووینیسم غوطه ور یم وخودرا فراتر از همه می نگریم ومحوررا مذهب وملیت ونژاد خود قرار می دهیم حتی ما تحلیل درست ازاستبداد واستعمار قاجاران وقراردادها وانقلاب مشروطه نمی کنیم.ماضعف هایمان ر ا دربرابر تار یخنگاری غر ب بایستی برطرف بکنیم .دانشمند جهانی است ومحصور مرزها نیست در دیدگاه های مورخین مان بایست تجدید نظر شود وکاستی ها را نوربخش تلقی کرده وبه عامل تکامل  بها دهیم ووجود نقص را برای تکمیل جستجو وکار کنیم وآن نمی شود مگر با اصل اعتدال وخواندن ودیدن وگشتن واستفاده از منابع متعدد از اینترنت تا فیلم واشعار شاعران تارمانها وخاطرات وتار یخ شفاهی ومحدود نشدن.بدرود
 
 
منبع : ناصر یادگار ی |ضرورت ولزوم اعتدال در تاریخنویسی معاصر ایرانیان
برچسب ها : تاریخ ,بایستی ,کنیم ,درتاریخ ,بایست ,درست ,ارایه کنیم ,واقع گرایی ,باشد درتاریخ